Bảng chi tiết của: Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Thuộc tínhGiá trị của thuộc tính
Tải xuống:
Mô tả:
Hướng dẫn:
Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Số: 2094 /QĐ-BGDĐT
Số lần tải xuống:Đã tải xuống 664 lần